GDPR

Uppdaterad 15 januari 20231. Bakgrund
Denna personuppgiftspolicy ("Policyn") anger regler och riktlinjer kring hur personuppgifter ska hanteras på AB Medifa(s) webbplats (www.medifa.se). Policyn anger hur personuppgifter samlas in, hur de används, hur webbplatsens användare har kontroll över hantering av sina personuppgifter samt hur de kan komma i kontakt med ansvarig vid frågor.
Policyn är tillämplig på alla delar av webbplatsen.
 
2. Syfte
Syftet med policyn är att tillhandahålla webbplatsens användare information kring hur deras personuppgifter kan komma att hanteras på webbplatsen.
 
3. Definition av personuppgifter
Till begreppet personuppgift hör all information som, antingen direkt eller indirekt, kan identifiera en levande fysisk person. Med direkta personuppgifter förstås sådant som ensamt kan identifiera en viss person medan indirekta personuppgifter kan identifiera en person tillsammans med andra personuppgifter.
 
4. Samtycke

a) Inhämta samtycke
För att personuppgifter ska få behandlas måste först ett samtycke inhämtas från webbplatsens användare. Samtycket ska vara informativt och tydligt så att samtliga användare förstår innebörden med det.
Vi inhämtar samtycke på följande sätt:
________
 
b) Återkalla samtycke
En användare som lämnat sitt samtycke kan när som helst återkalla detta, vilket görs på följande sätt:
Samtycket kan återkallas genom att kontaktats vi mail: info@medifa.se
 
c) Rätt att få sina personuppgifter raderade
När samtycket har återkallats kan användaren, om så önskas, även begära att hens information raderas från webbplatsens samtliga servrar. Detta görs via e-post som skickas till info@medifa.se.


5. Behandling av personuppgifter

a) Personuppgifter som behandlas
Följande personuppgifter samlas in på webbplatsen och behandlas av oss:
Namn, adress, telefonnummer, mailadress
 
b) Anledning till behandling av personuppgifter
Personuppgifterna sparas och behandlas till följande syften:
Personuppgifterna behandlas i samband med leverans av köp.
 
c) Personuppgifterna delas med
Personuppgifterna kommer att hållas inom företaget och således inte lämnas ut till tredje part.
 
d) Period som personuppgifter sparas
Personuppgifterna får endast sparas så länge det behövs för ändamålet.

6. Säkerhet
 Webbplatsen har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att personuppgifter som lagras på webbplatsen går förlorade eller används på ett olämpligt eller olagligt sätt. Tillgången till de personuppgifter som samlas in begränsas till behöriga personer och informationen kommer behandlas konfidentiellt.
Uppstår en personuppgiftsincident kommer berörd användare att meddelas samt Integritetsskyddsmyndigheten att rapporteras.
 
7. Användarnas rättigheter

a) Rätt till registerutdrag
Efter lämnat samtycke har webbplatsens användare rätt att få ett registerutdrag med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas personuppgifterna har användaren rätt att få tillgång till dem.
Registerutdrag begärs ut av oss via e-post som skickas till info@medifa.se.
Registerutdraget lämnas ut i skriftlig form, antingen digitalt eller på post.

b) Rätt till information och rätt till rättelse
Efter lämnat samtycke har webbplatsens användare rätt att vända sig till oss för att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade samt få felaktiga uppgifter ändrade. Saknas någon uppgift har användarna även rätt att komplettera detta.

c) Rätt till begränsning av behandling

I vissa fall kan en person, vars personuppgifter det gäller, kräva att behandlingen av dessa ska begränsas. Så är fallet, t.ex. när personen i fråga redan begärt rättelse p.g.a. felaktiga uppgifter. Under tiden för detta kan då även behandlingen av de felaktiga uppgifterna begränsas.

d) Dataportabilitet
I vissa fall har en person som lämnat ut sina personuppgifter en rätt att få dessa flyttade till annan, exempelvis medietjänst. Den som först tagit emot personuppgifterna ska då underlätta en sådan överflyttning.

e) Rätt att göra invändningar
I vissa fall har en person rätt att göra invändningar mot hur hens personuppgifter behandlas. Detta gäller när personuppgifterna behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

f) Rätt till radering
Webbplatsens användare har rätt att få sina personuppgifter raderade om så önskas. Det finns undantag då denna rättighet inskränks men i följande fall måste uppgifterna raderas:
- Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för,
- Om samtycket återkallas,
- Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren motsätter sig det,
- Om de inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse att radera informationen,
- Om personuppgifterna har behandlats olagligt,
- Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet,
- Om personuppgifterna har samlats in i samband med att en minderårig skapar en profil i ett socialt nätverk.

g) Automatiserat beslutsfattande
Användarna har rätt att inte bli föremål för automatiserade beslut, om sådant beslut kan ha rättsliga följder för den enskilde eller på liknande sätt i betydande grad påverka denne.

h) Identifiering
Om en användare begär ut information eller begär att information raderas måste personen ifråga identifieras. Detta görs på följande sätt:
Genom mobilt bank-id
 
i) Klagomål
Anser en användare att dennes personuppgifter behandlas i strid med GDPR på webbplatsen kan ett klagomål lämnas in i första hand till oss och i andra hand till Integritetsskydds Myndigheten.
 
j) Skadestånd
Vid en situation där en användares personuppgifter har behandlats i strid med GDPR kan det uppstå rätt till skadestånd. En skadeståndstalan kan föras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.

8. Ändringar i policyn
Den här policyn publicerades den 15 januari 2023.
Denna policy kan komma att ändras varför webbplatsens användare uppmanas att läsa igenom policyn med jämna mellanrum.
Användarna kommer även meddelas om ändringar på följande sätt:
Detta kommer att meddelas via en notis på webbsidans förstasida.

9. Kontakt
Vid frågor som rör hemsidan och dess innehåll nås vi via e-post som skickas till info@medifa.se.
Svarstid för e-post: inom en arbetsvecka.